Danmark i den grønne førertrøje – pas på vandet! – af Line

Jeg ønsker et Danmark i den grønne førertrøje, så jeg er naturligvis begejstret for det radikale udspil med at omdanne en tredjedel af landbrugsarealet til natur. Der er tale om et ganske visionært, men moderat og ikke mindst gennemførligt forslag, der vil kunne løse flere påtrængende samfundsproblemer af særdeles alvorlig karakter. Vi foreslår en udfasning af den intensive landbrugsdrift på 1/3 af det areal, der er udlagt som landbrugsjord og modtager landbrugsstøtte i Danmark. Samlet set drejer det sig om 62% af det nationale areal og det areal, vi foreslår at tage ud af drift, svarer til 16 % af Danmarks samlede areal. Samtidig ønsker vi en gradvis omlægning frem mod 2050, så landbruget som slutmål bliver giftfrit, mere klimavenligt og cirkulært.

Danmark har her mulighed for at gå foran og danne eksempel til efterfølgelse for andre lande. Vi kan brande os på kvalitet i forhold til miljø og klima og komme et skridt foran i udvikling frem for at være fodslæbende bagtrop.. Vi er nødt til at begynde at tænke og agere anderledes, selvom det kan virke nemmere at lade være. Vores landbrug har aldrig været så effektivt som nu. Braklægningen hvert tredje år er for længst skrinlagt, og alt opdyrkes hele tiden. Samtidig er vores landbrug dog blevet mere og mere forgældet, da vi simpelthen ikke kan konkurrere på mængde og pris. Det har altså ikke skabt et mere bæredygtigt landbrug, hverken økonomisk, klimamæssigt eller miljømæssigt. Det har blot skabt et mere intensivt landbrug afhængigt af landbrugsstøtte, mere monokultur, mere CO2-udslip og flere pesticider i vores drikkevand. Sådan kan vi naturligvis ikke blive ved, og det er udtryk for meget kortsigtet tankegang, hvis man fastholder den kurs vi er inde på.

Med et slag vil det radikale forslag gøre det muligt at oprette en landsdækkende, effektiv beskyttelse af det rene drikkevand og de grundvandsressourcer, der leverer dette. De seneste års stigende antal pesticidforurenede vandværksboringer, der har måtte lukkes, dokumenterer det helt uansvarlige i at fortsætte denne fladeforurening. Danmark må aldrig blive et land, hvor vi er nødt til at drikke vand fra flaske, eller hvor vi skal finde os i, at det smager af klor.

Landbrugets bidrag til klimaproblemerne svarende til omkring 20 % af det danske CO2-udslip vil kunne nedbringes med mindst 1/3 og sandsynligvis med mere, hvis udfasningen af det effektive landbrug målrettes ”dårlige” landbrugsjorde som fx lavbundsarealer, drænede moser og tidligere vådområder, der rummer store mængder tørv, da disse frigiver CO2, når de drænes og opdyrkes.

Med en målrettet udfasning på de rigtige arealer vil både agroproducenter og befolkningen kunne få en meget stor værdi ud af forslaget. Lægges udtagningen fortrinsvis på den vanskeligt dyrkbare jord i ådalene og ud til vådområder som søer, vandløb og fjorde, vil producenterne slippe af med problematiske dyrkningsflader, mens naturen vil kunne få et stort løft til glæde for befolkningen. Fra at ligge på en EU-bundplacering med blot 8 % natur vil forslaget kunne hæve procenten betydeligt, især hvis skovrejsning begrænses til drikkevandsarealerne, så der bliver tale om regulære naturarealer. I denne sammenhæng foreslår Radikale ti nationalparker, så naturen får sammenhængende områder til fri udfoldelse. Her kan indtænkes forskellige typer af naturområder og mere sammenhængende natur. Dette vil øge mulighederne for at bevæge sig gennem det åbne land og få en varieret oplevelse af natur- og kulturlandskaber, hvilket vil gøre livet på landet langt mere attraktivt og derfor kan medvirke til at løfte disse områder.

CAP, som er EU’s fælles landbrugspolitik, rummer allerede mulighed for at udtage op til 20 % af den årlige landbrugsstøtte på 7 mia. kr. til andre formål end opretholdelse af den personlige indkomst hos producenterne. Det vil sige, at der allerede er 1,4 mia. kr. til rådighed årligt til at kompensere de berørte landmænd.

Det skal gøres nemt og attraktivt for landmændene at tænke mere grønt gennem tilskud eller omlægning af landbrugsstøtten til en grøn støtte, hvor man belønnes målrettet i forhold til graden af miljø- og klimavenlighed.

En af forudsætningerne for at gennemføre forslaget er en effektiv jordfordeling styret af staten. Der har tidligere været et statsligt jordfordelingskontor, der med stor succes gennemførte komplicerede projekter med hundredevis af jordejere som f.eks. Skjernå Naturprojektet og genskabelsen af Vilsted Sø. Dette ville kunne gennemføres på lignende vis. Samme koncept kan bruges i de områder, som bliver berørt.

Nogen vil måske finde det ubelejligt, men det er nødvendigt, at vi begynder at gære op med vanetænkningen, hvis vi skal bevare biodiversiteten, nedsætte landbrugets andel af CO2-udledningen samt beskytte vores drikkevand, så der forsat er rent drikkevand i hanen til vore børn og børnebørn og fri natur at bevæge sig rundt i. Det også nødvendigt, hvis vi i fremtiden skal sikre et økonomisk bæredygtigt landbrug!

Læs udspillet her:
https://www.radikale.dk/system/files/Dokumenter/Landbrug%20og%20natur%20i%20balance%20%20-%20Radikale%20Venstre.pdf

Line Krogh Lay
Folketingskandidat i Storkreds Sjælland
Radikale Venstre

Skriv et svar