Vedtægter

Vedtægt for Radikale Venstre i Faxe Kommune i Faxe Kommune 2013

Vedtægter for Radikale Venstre i Faxe Kommune

§ 1 – Navn
Foreningens navn er Radikale Venstre i Faxe Kommune.
Som medlemmer optages enhver, der har bopæl i Faxe Kommune og som ikke er medlem af et andet politisk parti.

§ 2 – Formål
Foreningens formål er

 1. at tilrettelægge og gennemføre oplysningsarbejde om Radikale Venstres politik for herigennem at skabe vælgermæssig tilslutning til partiet
 2. at tage initiativ til at der opstilles radikale kandidatlister samt at arbejde for at der i kommunalbestyrelsen og andre folkevalgte forsamlinger indvælges repræsentanter for Radikale Venstres synspunkter
 3. at virke for at partiets kandidatliste ved folketingsvalg, EU-valg og regionsrådsvalg opnår størst mulig vælgertilslutning inden for foreningens område, og i øvrigt at sikre partiets synspunkter repræsenteret, hvor mulighed herfor er til stede.

§ 3 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen kræver, at indmeldelse er sket 14 dage forinden, og at kontingentet er betalt senest 7 dage forinden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal indvarsles til samtlige medlemmer senest 2 uger, før den afholdes. Varslingen sker via e-mail eller – til medlemmer med behov for dette – pr. brev. I varslet angives dagsorden og evt. indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. marts.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.  Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes såfremt 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt afgiver begrundet begæring herom. En ekstraordinær generalforsamling skal sædvanligvis indkaldes med 2 ugers varsel, men kan i særlige tilfælde indkaldes med 4 dages varsel.

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling, og planerne for det kommende års arbejde gennemgås. Det reviderede regnskab, der følger kalenderåret, fremlægges.

§ 4 – Dagsorden for generalforsamlingen

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning fra formand og udvalgsformænd.
 3. Beretning om byrådsgruppens og evt. regionsrådets arbejde i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
 11. Valg af delegerede til hhv. landsmødet og regionens årsmøde.

Hvert år vælges efter tur halvdelen af de seks bestyrelsesmedlemmer.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden uden at kunne erstattes af en suppleant, kan en generalforsamling afholde supplerende valg for resten af det fratrådte medlems valgperiode.

Det tilstræbes, at kommunens landsbyområder bliver repræsenteret i bestyrelsen.

§ 5 – Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og 6 medlemmer. En repræsentant valgt af den lokale RU-organisation og bosiddende i foreningens område tiltræder bestyrelsen uden stemmeret.

Byrådsmedlemmer kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Senest en måned efter generalforsamlingen holder bestyrelsen møde og konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

I sager, som er optaget på den i henhold til forretningsordenen rettidigt udsendte dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. I andre sager er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsordenen. Ved afstemningen gælder absolut stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening.

Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

§ 6 – Regnskab og kontingent
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Medlemskontingentet forfalder 1. januar og skal være indbetalt inden foreningens generalforsamling.

Kassereren fører regnskab med foreningens indtægter og udgifter i overensstemmelse med landsforbundets regler.

Regnskabet skal være godkendt af revisoren inden det forelægges for generalforsamlingen.

§ 7 – Kommunevalg og kandidatopstilling
Det er bestyrelsens ansvar at sørge for, at der er kandidater til kommunevalg.

Kandidatlisten bestemmes af et opstillingsmøde, som afholdes senest ½ år inden kommunevalget, og som indkaldes og afholdes med samme varsel og har samme regler for stemmeret og valgbarhed som en ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan beslutte, at den ordinære generalforsamling i et valgår tillige er opstillingsmøde.

Bestyrelsen forelægger på opstillingsmødet et foreløbigt valgprogram, som efterfølgende færdiggøres i samarbejde med de valgte kandidater.

På opstillingsmødet afholdes først en afstemning om opstillingsformen, og derefter afholdes valg af spidskandidat.

For at blive valgt som spidskandidat skal en kandidat opnå mindst halvdelen af de tilstedeværendes stemmer. Sker dette ikke ved første afstemning, holdes der yderligere afstemninger i henhold til reglerne i Radikale Venstres Landsforbunds vedtægter.

Når spidskandidaten er valgt, vælges de øvrige til listen i rækkefølge ved brug af pointmetoden.

Opstillingsmødet kan beslutte at bestyrelsen efterfølgende supplerer kandidatlisten, hvis den anses for utilstrækkelig, eller hvis der er kandidater, der falder fra. Supplering sker da fra neden.

Opstillingsmødet kan meddele bestyrelsen fuldmagt til at indgå valgforbund.

§ 8 – Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på en ordinær generalforsamling, såfremt forslag herom – med ændringens fulde ordlyd – fremgår af den til medlemmerne rettidigt udsendte indkaldelse til generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne, der er en følge af ændringer i Radikale Venstres Landsforbunds vedtægter, kan dog umiddelbart indarbejdes og meddeles på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 9 – Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er til stede og forslaget er optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen.

Dersom en sådan generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, afholdes en ny generalforsamling tidligst 3 uger senere. Denne generalforsamling skal indvarsles efter reglerne for en ordinær generalforsamling og uden begrænset beslutningsdygtighed.

Ved foreningens opløsning overgår dens midler, arkiv m.m. til Landsforbundet.

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 18. marts 2013.